top of page

Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

U kunt de website van Quattro Benelux raadplegen zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Sommige pagina’s kunnen echter voorbehouden zijn voor bezoekers die zich vooraf registreren of bepaalde persoonsgegevens en informatie verstrekken. Deze informatie en gegevens zijn bedoeld om ons in staat te stellen:

• te antwoorden op uw vraag om informatie, of
• om u het gevraagde goed of de gevraagde dienst te leveren, of
• om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en/of nieuwe producten en diensten.

Anderzijds kan Quattro Benelux ook cookies plaatsen op uw computer of mobiele apparaat (smartphone, tablet, enz.). Cookies zijn kleine bestanden die de server van Quattro Benelux installeert op de harde schijf van uw computer of op andere mobiele apparaten (smartphones, tablets, enz.). Cookies worden gebruikt om bepaalde gegevens permanent of tijdelijk op te slaan. Meer informatie over dit onderwerp vindt u onder de titel ‘Cookiebeleid’.

 

1 Onze verbintenis om uw persoonsgegevens te beschermen:

Wij weten dat respect voor de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens essentieel is voor het behoud van uw vertrouwen. Wij hanteren procedures om uw gegevens te beschermen tegen elke poging tot ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking.

 

2 Onze verbintenis wat betreft het gebruik van uw persoonsgegevens:

Wij bieden u voortdurend bijgewerkte preventie- en beschermingsoplossingen dankzij een diepgaande analyse van de risico’s waarmee u wordt geconfronteerd. Hiervoor verzamelen wij uw persoonsgegevens en gebruiken wij deze conform de wet.

Wij hebben procedures en contractuele bepalingen opgesteld om al onze werknemers, commercieel vertegenwoordigers, consultants en dienstverleners te verplichten tot geheimhouding van uw gegevens.

Onze klanten kunnen ons de persoonlijke informatie geven die wij nodig hebben om hen onze diensten en producten aan te bieden die zij specifiek nodig hebben.

Wij beschouwen onszelf als de bewakers van deze gegevens. In sommige gevallen kunnen wij in samenwerking met andere bedrijven producten aanbieden aan onze klanten, maar alleen als we ervan overtuigd zijn dat deze producten een echte toegevoegde waarde hebben voor onze klanten.

De gegevens die via deze website of via telefoongesprekken worden verzameld, kunnen, maar zijn niet beperkt tot, uw voor- en achternaam, thuisadres, e-mailadres, telefoonnummer,BTW nummer en andere identificerende informatie bevatten. 

Quattro Benelux zal echter geen gevoelige gegevens opslaan of verwerken via deze website. Onder “gevoelige gegevens” wordt verstaan persoonsgegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, alsmede de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met als doel een natuurlijke persoon als uniek te identificeren, gegevens inzake de gezondheid of gegevens inzake het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

 

3 Doel van de gegevensverwerking – Vrijwillig karakter:

Uw persoonsgegevens worden via deze website meegedeeld met het oog op het adverteren en promoten van de door Quattro Benelux aangeboden producten en diensten, marktonderzoek, statistische en actuariële studies, klantenbeheer en, indien van toepassing, het voorstellen, onderhandelen, afsluiten en uitvoeren van de door Quattro Benelux aangeboden contracten.

 

De mededeling van uw persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis in het stadium van de reclame en promotie voor de producten en diensten aangeboden door Quattro Benelux, tijdens marktonderzoek, statistische en actuariële studies en klantenbeheer.

De mededeling van uw persoonsgegevens zoals uw thuisadres, uw e-mailadres, uw persoonlijke status, uw bankrekening, enz. is echter een noodzakelijke voorwaarde voor het voorstellen, het onderhandelen, het afsluiten en het uitvoeren van de door Quattro Benelux aangeboden diensten. In het laatste geval worden de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens beheerd door de toepasselijke contractuele voorwaarden van Quattro Benelux.

 

 

4 Gegevensverwerking voor direct marketingdoeleinden:

Quattro Benelux kan uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden (commerciële acties, gepersonaliseerde reclame, profilering, matching van gegevens, bekendheid, enz.), om de kennis van uw persoon en uw behoeften te verbeteren, om u te informeren over haar activiteiten, producten en diensten en om u commerciële aanbiedingen te sturen. 

Om de meest geschikte diensten te kunnen aanbieden in het kader van direct marketing kunnen deze persoonsgegevens worden meegedeeld aan bedrijven en/of personen die optreden als onderaannemer of dienstverlener ten gunste van Quattro Benelux.

Een dergelijke verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van Quattro Benelux die de ontwikkeling van haar economische activiteit inhouden. In dit geval kan deze verwerking worden gebaseerd op de toestemming van de betrokkene.

 

5 Bewaartermijn van de gegevens:

Quattro Benelux kan uw persoonlijke inloggegevens voor een periode van 12 maanden opslaan en verwerken. Deze bewaartermijn begint bij de laatste keer dat u hebt ingelogd. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die door middel van cookies worden opgeslagen.

Andere gegevens die worden verwerkt in het kader van de doelstellingen bepaald in andere, al dan niet contractuele documenten mogen gedurende andere termijnen worden bewaard.

 

6 Vertrouwelijkheid:

Quattro Benelux heeft alle noodzakelijke maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen en zich te beschermen tegen niet geoorloofde toegang, misbruik, wijziging of verwijdering daarvan. Quattro Benelux hanteert hiervoor normen inzake veiligheid en permanente service en beoordeelt regelmatig zowel het beveiligingsniveau van haar processen, systemen en applicaties als die van haar partners.

7 Recht op toegang, rechtzetting, verwijdering, beperking en verzet – overdraagbaarheid van gegevens:

U kunt:

• van Quattro Benelux bevestiging krijgen dat uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, toegang krijgen tot die gegevens;
• uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, verbeteren en, indien nodig, aanvullen;
• onder bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens laten wissen;
• de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden beperken;
• om redenen die verband houden met een bijzondere situatie, bezwaar aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van de gerechtvaardigde belangen van Quattro Benelux;
• bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, met inbegrip van het opstellen van profielen voor direct marketingdoeleinden;
•niet het voorwerp zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die voor u belangrijke gevolgen hebben; indien een dergelijke geautomatiseerde verwerking noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst, hebt u echter het recht om menselijk ingrijpen van Quattro Benelux te verkrijgen, uw standpunt uit te drukken en de beslissing van Quattro Benelux te betwisten;
• uw door u aan Quattro Benelux verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gebruikelijk en door een machine leesbaar formaat ontvangen; deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking doorgeven, wanneer (i) de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming of ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst en (ii) de verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde processen; en verkrijgen dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar een andere worden overgemaakt, voor zover dat technisch mogelijk is;
• uw toestemming te allen tijde intrekken, onverminderd de verwerking die rechtmatig vóór de intrekking daarvan heeft plaatsgevonden, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming is gebaseerd.

Quattro Benelux contacteren:

• U kan contact opnemen met de data privacy officer van Quattro Benelux om uw rechten uit te oefenen via de volgende adressen, door gewone post of e-mails met een kopie van uw identiteitskaart of van andere identeitsdocument :

 

DPO – Quattro Benelux
Altenaken 11
3320 Hoegaarden
België
quattro@quattro-bnlf.com

 

• Quattro Benelux behandelt de aanvragen binnen de wettelijke termijnen. Tenzij het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, is voor de behandeling van de verzoeken geen betaling vereist.

 

Klacht indienen:

Indien u van mening bent dat Quattro Benelux niet voldoet aan de voorschriften ter zake, wordt u verzocht eerst contact op te nemen met Quattro Benelux.
U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het volgende adres:
Persstraat 35
1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
commission@privacycommission.be
U kunt ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van uw woonplaats.

8 Cookiebeleid:

Wanneer u deze website bezoekt, maakt Quattro Benelux gebruik van cookies om het gebruik van de website door bezoekers te verbeteren (bijvoorbeeld door de taal te onthouden) en om statistieken te verzamelen over het surfgedrag van bezoekers op onze website.

Cookies zijn kleine bestanden die op uw harde schijf of mobiele apparaat worden opgeslagen en waarmee wij bepaalde informatie over uw bezoek kunnen opslaan, die we bij een volgend bezoek kunnen lezen. Cookies kunnen uw browser herkennen wanneer u onze website bezoekt (‘sessiecookie’) of bij toekomstige herhaaldelijke bezoeken (‘permanente cookie’). De aanwezigheid van cookies voorkomt dat u uw taalvoorkeuren opnieuw moet invoeren (navigatietaalkeuze).

De server van Quattro Benelux kan alleen zelf geplaatste cookies lezen; hij heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiele apparaat. Cookies worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat, in het geheugen van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke versleutelde code.
Deze informatie wordt 12 maanden bewaard.

U kunt het opslaan van cookies op uw computer of mobiele apparaat voorkomen door uw browser te configureren (raadpleeg hiervoor de online helppagina van uw webbrowser). U kunt de cookies die op uw computer of mobiele apparaat zijn opgeslagen ook verwijderen.

bottom of page